Pacht 26 - Algemene voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN

 

1.    UW RELATIE MET PACHT26

1.1   De bestellingen, leveringen en betalingen via onze Webshop noemen we verder de ‘Services’. Deze Services zijn onderhevig aan de algemene verkoopsvoorwaarden en vormen een juridische overeenkomst tussen u en Pacht26. Pacht26, maatschappelijke zetel Pachthofstraat 26, 9308 Gijzegem, BTW-nummer: BE0822.892.768. E-mailadres: info@pacht26.be, telefoonnummer: +32 499736027

1.2   Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Pacht26, zijn op uw overeenkomst met Pacht26 altijd ten minste de bepalingen en verkoopsvoorwaarden uit dit document van toepassing.

1.3   Deze algemene verkoopsvoorwaarden vormen een bindende overeenkomst tussen u en Pacht26 met betrekking tot uw bestellingen, leveringen en betalingen. Lees deze algemene verkoopsvoorwaarden daarom aandachtig door. Deze juridische overeenkomst wordt hierna aangeduid als de ‘Voorwaarden’.

2.    DE VOORWAARDEN ACCEPTEREN

2.1   U kunt de Services pas gebruiken nadat u heeft ingestemd met de Voorwaarden. Als u de Voorwaarden niet accepteert, kunt u geen gebruik maken van de Services.

2.2   U kunt de Voorwaarden accepteren door te klikken om de Voorwaarden te accepteren, deze optie is door Pacht26 beschikbaar gesteld in de gebruikersinterface van een Service.

3.    AANBIEDINGEN, PRIJZEN, AFBEELDINGEN PRODUCTEN

3.1   Aanbiedingen door en prijzen van Pacht26 zijn vrijblijvend. De prijzen van de webshop kunnen afwijken van de prijzen in het verkooppunt (1.1). Pacht26 accepteert geen aansprakelijkheid voor typ- of drukfouten.

3.2   Alle foto’s op onze webshop zijn met de grootste zorg gemaakt maar blijven louter indicatief met als doel uw keuze te vergemakkelijken. De effectief geleverde producten kunnen derhalve mogelijk visueel afwijken.

3.3   Pacht26 behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften door te rekenen.

4.    BESTELLINGEN

4.1   Een overeenkomst komt tot stand door de aanvaarding van een bestelling door Pacht26.

4.2   Pacht26 behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden.

4.3   Pacht26 kan u ten alle tijde telefonisch of via e-mail contacteren met de vraag uw bestelling schriftelijk te bevestigen of aan te passen.

6.    BETALINGEN

6.1   Pacht26 accepteert (voor de webshop) enkel directe betalingen via Mollie.com of cash betalingen in de winkel (zie 1.1)

6.2   Het risico van de goederen gaat over van Pacht26 naar u zodra de aflevering gebeurde. De eigendom zelf gaat evenwel pas over naar u na ontvangst van de betaling.

7.    HERROEPING EN RETOURBELEID

7.1   De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Pacht26.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek of digitaal in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Pacht26 – Stefaan De Proft – info@pacht26.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

De Klant kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website pacht26.be/algemene-voorwaarden. Als de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij de Klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen".

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Pacht26 heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Pacht26 – Pachthofstraat 26, 9308 Gijzegem. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

Als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Pacht26 alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Pacht26 op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Pacht26 wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Pacht26 betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

8.    AANSPRAKELIJKHEID

8.1   Pacht26 is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Pacht26 is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Pacht26 komen.

8.2   Pacht26 draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover ze onder de verantwoordelijkheid van derden zijn uitgegeven.

8.3   Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Pacht26 eveneens geen verantwoordelijkheid.

8.4   Pacht26 is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel.

8.5   Aansprakelijkheid voor schade waartegen u reeds bent verzekerd wordt ten alle tijden door Pacht26 uitgesloten.

8.6   Aansprakelijkheid voor schade die door Pacht26 is toe te rekenen beperkt zich tot het bedrag van de bestelling of hoogstens tot het bedrag waartoe Pacht26 verzekerd is.

9.    WIJZIGINGEN VAN DE VOORWAARDEN

9.1   Pacht26 kan de Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Als er wijzigingen worden doorgevoerd, zal Pacht26  via de Webshop een nieuwe versie van de Voorwaarden beschikbaar stellen.

9.2   U begrijpt en stemt ermee in dat, indien u de Services gebruikt na de datum waarop de Voorwaarden zijn gewijzigd, Pacht26 dit gebruik zal beschouwen als aanvaarding van de aangepaste Voorwaarden.

9.3   U begrijpt en stemt ermee in dat Pacht26 eventueel uw goedkeuring ter aanvaarding van de Voorwaarden expliciet opnieuw kan vragen via onze Webshop. In dit geval kunnen de Services voor u ontoegankelijk blijven zolang u uw goedkeuring niet heeft gegeven.

10.  ALGEMENE JURIDISCHE VOORWAARDEN

10.1   U stemt ermee in dat, indien Pacht26 geen wettelijke rechten of rechtsmiddelen uitoefent of afdwingt die zijn opgenomen in de Voorwaarden (of die Pacht26 volgens de wet tot zijn beschikking heeft), dit niet als officiële afstandsverklaring van de rechten van Pacht26 kan worden beschouwd, en dat die rechten of rechtsmiddelen nog steeds ter beschikking van Pacht26 staan.

10.2 Indien een bevoegde rechter oordeelt dat een bepaling van deze Voorwaarden nietig is, wordt die bepaling uit de Voorwaarden verwijderd zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtsgeldigheid van de overige Voorwaarden. De overige bepalingen van de Voorwaarden blijven onverminderd van kracht en afdwingbaar.

10.3 Op de Algemene verkoopsvoorwaarden en uw relatie met Pacht26i  krachtens de Voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing, waarbij geen gehoor wordt gegeven aan de bepalingen aangaande conflicterende wetten. U en Pacht26  gaan ermee akkoord zich te onderwerpen aan de rechtspraak van de bevoegde rechtbanken in België voor het oplossen van enige juridische kwesties die voortvloeien uit de Voorwaarden. Op basis van de Algemene voorwaarden is de rechtbank van Gent exclusief bevoegd bij geschillen.

10.4 Bij buitenechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kunt de consumentenombudsdienst bereiken via www.consumentenombudsdienst.be/nl. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kunt u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via ec.europa.eu/odr.

GDPR

Via deze privacy policy informeert Pacht26 u over de wijze waarop binnen onze organisatie omgegaan wordt met uw persoonsgegevens. Wij respecteren uw privacy en houden ons aan de regels die de AVG/GDPR stelt. Met het verstrekken van uw gegevens gaat u akkoord met onze privacy statement. Onze medewerkers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

WELKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT?

Pacht26  verwerkt en verzamelt de persoonsgegevens die we van u ontvangen. Het gaat hierbij om gegevens die we ontvangen en nodig hebben bij het verwerken van uw bestelling zoals naw gegeven, telefoonnummers, email adressen en indien van toepassing factuurgegevens.

VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN UW GEGEVENS VERWERKT?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

– Een persoonlijk en/of bedrijfsaccount aan te maken

– Het verwerken van uw bestelling

– De administratieve afhandeling en financiële administratie van uw bestelling

– Om te voldoen aan wet- en regelgeving

INZAGE IN UW GEGEVENS

U heeft te allen tijde de mogelijkheid en het recht op inzage van uw gegevens door online in te loggen met uw inloggegevens. In de winkel kunt u aan de zaakvoerder, S. De Proft vragen voor inzage daar de persoonsgegevens in ons kassasysteem staan.

COOKIEBELEID

Deze website maakt gebruik van cookies.

WAT IS EEN COOKIE?

Een cookie is een klein bestand van letters en cijfers dat naar je computer wordt verzonden wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die een website in staat stelt een gebruiker te herkennen op basis van het apparaat dat wordt gebruikt. Bij een volgend bezoek aan de website zal deze, op basis van de cookies, informatie onthouden over uw voorkeuren (vb. taalkeuze, favoriete bedrijven, recente zoekopdrachten, etc.). Cookies zorgen ervoor dat de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller verloopt. Door cookies te gebruiken kan de inhoud of de publiciteit op een website tevens relevanter worden gemaakt voor de bezoeker, vermits deze kan worden aangepast aan zijn persoonlijke voorkeuren.

WELKE COOKIES WORDEN ER GEBRUIKT EN WAT IS HUN DOEL?

ONMISBARE COOKIES

Deze cookies zijn onmisbaar om gebruik te kunnen maken van de website en haar onderdelen (vb. login, taalkeuze).

PERFORMANTIE COOKIES

We gebruiken performantie cookies om informatie te verzamelen over het gebruik van de website met als doel de inhoud van de website te verbeteren, te optimaliseren, efficiënter te maken.

COOKIES VAN DERDEN

Deze cookies laten ons toe de inhoud en de werking van onze website te verbeteren, onder meer door het gebruik van Google Analytics, OpenStreetMap.

BEWAARTERMIJN COOKIES

Cookies worden bewaard in de browser gedurende een periode van maximaal 24 maanden.

COOKIES BEHEREN

Als je wil vermijden dat bepaalde cookies op jouw computer geïnstalleerd worden, dan kan je dat via de Privacy instellingen van je browser aangeven. Cookies verwijderen kan ook via de Privacy instellingen van je browser.

DELEN OF VERKOPEN VAN GEGEVENS
Pacht26 deelt of verkoopt geen gegevens aan derden.

BEVEILIGING EN BEWAARTERMIJN

Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. Pacht26 bewaart uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor eerder aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. Pacht26 mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

RECHT OM UW PERSOONSGEGEVENS IN TE ZIEN, TE CORRIGEREN OF TE VERWIJDEREN
 
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt daartoe een gespecificeerd verzoek tot Pacht26 richten door een e-mail te sturen naar info@pacht26.be, onder vermelding van uw naam en adres. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Pacht26 de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

DATALEK

Een datalek wordt gemeld aan de gegevensbeschermingsautoriteit.be als het leidt tot een aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens, of als het ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens. Het datalek wordt ook gemeld aan de betrokkene(n) indien het waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor diens organisatie of persoonlijke levenssfeer.

WIJZIGINGEN
 
Deze Privacy Policy kan gewijzigd worden door Pacht26. Dit zal vermeld worden op onze website, www.pacht26.be. Deze Privacy Policy is het laatst gewijzigd 28 april 2022.